Avtalebetingelser for tjenesteleveranse fra Optima Media AS – 140520

1-7. Generelt

Avtalebetingelsene er å betrakte som en del av avtalen som er inngått, og kan ikke endres av hverken Leverandøren eller Kunden. Enhver avtale som inngås er bindene og kan ikke bringes til opphør før første avtaleperiode utløper, og i henhold til pkt. 5 i avtalebetingelsene.

 

2-7. Betingelsenes anvendelsesområde

Disse betingelsene gjelder mellom Optima Media (kalt Leverandør) og det juridiske selskap/organisasjon (kalt Kunde). Betingelsene aksepteres av Kunden ved inngått avtale eller bestilling, og er ufravikelige for begge parter.

 

3-7. Avtalens varighet og løpetid

Alle abonnementsavtaler er løpende, og blir automatisk fornyet med 12 måneders avtaleperiode når inneværende avtaleperiode utløper (uavhengig av avtalt lengde på første avtaleperiode). Abonnementsavtalen fornyes og løper frem til avtalen bringes til opphør i henhold til pkt. 5. Abonnementsperioden starter å løpe fra dato for overlevering av brukertilgang til verktøyet slik at kunden kan nyttiggjøre seg av produktet eller senest innen 1 måned etter avtaledato. Abonnementsperioden påvirkes ikke av hvilken grad Kunden har eller får nyttiggjort seg av tjenesten i avtaleperioden, eller på hvilket tidspunkt Kunden tar tjenesten i bruk.

 

4-7. Priser, fakturering og betaling

Avtalen som er inngått regulerer pris for den/de tjenester som inngår i avtalen for første avtaleperiode. Alle tilbudspriser og rabatter gjelder kun for første abonnementsperiode. Alle oppgitte priser er eksklusiv merverdiavgift, som kommer i tillegg til oppgitte priser. Ved forsinket betaling påløper purregebyr samt forsinkelsesrente i henhold til rentesatser fastsatt etter lov om forsinket betaling. Kunden blir fakturert når gyldig avtale er inngått og tjenesten er levert. Når avtaleforholdet fornyes faktureres Kunden på det tidspunkt avtalen er fornyet. Kunden plikter å betale for tjenesten på tilsendt faktura, og betalingen skal være Leverandøren i hende senest innen 10 dager regnet fra fakturadato. Kunden plikter å betale forskuddsvis for 3 måneder av gangen. Leverandøren har rett til å selge eller overlate fordringen til en tredjepart for inndrivelse. Leverandøren har rett til å stenge (holde tilbake) tjenesten, dersom betalingsfrist ikke overholdes. Ved åpning av tjenesten grunnet stenging, betaler kunden et åpningsgebyr på kr. 995,-

 

5-7. Oppsigelsesregler

Både Kunden og Leverandøren har rett til å si opp abonnementstjenesten. Kun skriftlige oppsigelser som er signert av Kunden eller av Leverandøren som er mottatt pr. post eller pr mail, er å regne som gyldig oppsigelsesform. Oppsigelsen blir ikke regnet som å ha kommet frem til Leverandøren, før Leverandøren skriftlig bekrefter til Kunden at den er mottatt og registrert. For at oppsigelsen skal være gyldig må oppsigelse være registrert av Leverandøren senest tre måneder før inneværende
avtaleperiode utløper. Mottas ikke gyldig oppsigelse innen fristen, fornyes avtalen i henhold til pkt. 3. og pkt. 4 for en ny avtaleperiode. Dersom Kunden misligholder sine forpliktelser i avtalen kan Leverandøren si opp avtalen med øyeblikkelig virkning, uten at Kunden har krav på regress eller annen form for godtgjørelse.

 

6-7. Leveranse av tjenester

Abonnementstjenesten regnes som levert når Leverandøren har gjort løsningen tilgjengelig via internett og åpnet for elektronisk benyttelse av tjenesten på internett, og har gitt Kunden nødvendig *påloggingsinformasjon, *brukernavn og *passord (*dersom påkrevd) på oppgitt e-post adresse. Tjenesten garanteres en oppetid på 99,5% regnet pr. måned. Ved brudd på oppetidsgarantien refunderes månedsprisen forholdsmessig etter fastsatt formel. Kunden bærer alt ansvar for at innholdet som legges inn er i henhold til norsk lovgivning. Leverandøren har rett til å fjerne/stenge tjenesten, dersom den bryter mot norsk lovgivning eller ikke følger Leverandørens retningslinjer for bruk av tjenesten. Support på telefon og e-post tilbys kunden hverdager mellom klokken 09.00-16.00. Tekniske feil meldes hele døgnet via e-post på support@optimamedia.no. I nødssituasjoner herunder ved alvorlige trusler mot helse, sikkerhet eller miljø, naturkatastrofer, krig eller krigsliknende tilstander, streik eller lockout, alvorlig fare for sabotasje mot server og tjenester, har Leverandøren rett til å gjennomføre følgende tiltak som begrenser bruken av tjenestene: avbrudd i tjenesten, begrensning av tjenestefunksjoner, hindre tilgang til tjenesten.

 

7-7. Reklamasjon og erstatning

For at kunden skal kunne påberope seg reklamasjon, plikter kunden straks etter at tjenesten er levert (og senest 7 – syv – virkedager) å inspisere tjenesten, samt skriftlig reklamere med en saklig begrunnelse. Rett til reklamasjon eller krav om at avtalen må gjøres ugyldig, bortfaller dersom fristen ikke overholdes. Dette gjelder dog ikke dersom leverandøren ikke er i stand til å levere tjenesten/produktet til kunden i avtaleperioden, eller i henhold til avtalen (med unntak av forhold som
nevnes i pkt. 5). Midlertidig driftsans av tjenesten gir ikke kunden rett til å heve avtalen, eller krav på erstatning/refusjon, dersom dette skyldes varslet oppgradering eller nødvendig vedlikehold av software/hardware. Avbrudd eller driftsstans av tjenesten skal varsles på forhånd dersom dette er mulig/hensiktsmessig på Leverandørens supportwebside. Leverandøren er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap som følge av mislighold, med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Leverandøren. Som tap regnes bl.a. a) tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd), b) tap som følge av at tjenesten ikke kan nyttegjøres som forutsatt (avsavn), c) tapt fortjeneste som følge av en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir oppfylt. Leverandøren kan aldri gjøres økonomisk erstatningsansvarlig for et høyere beløp enn hva Kunden har betalt for Leverandørens egen tjeneste siste avtaleperiode.

Pin It on Pinterest